Projekt Afrika 2015 a charitativní pomoc pro ZDVOP Střekováček 2016

Pořadatelé: Sbor CASD Ústí nad Labem, Veronika Vágnerová - VITASPORT.CZ, Ondřej Thor - INLINESKATING.CZ, Petr Oravec - 1REKUPERACE.CZ

Náplní akce byl běžecký závod na 10km ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem, lidový běh, dětské běhy, závod na inline a doprovodný program pro děti a dospělé. Na 1. ročníku v roce 2015 se vybralo 19.000,- Kč, které byly odeslány na účet Nadace ADRA a použity na projekt v Africe. Na 2. ročníku v roce 2016 se vybraná částka 23.056,- Kč použila na nákup průmyslové pračky na prádlo pro děti ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček viz zveřejněný charitativní projekt na webu Nadace ADRA. Děkujeme všem!

Výsledky závodu Běh pro Adru 2015-2016:

Odkazy na fotky a články z akce:


https://vitasport.rajce.idnes.cz/Den_pro_Adru_-_Beh_pro_Adru_-_Usti_nad_Labem_12.6.2016/

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/bezci-v-sadech-pomohli-detem-ze-strekovacku-20160613.html

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/adra-porada-zavody-v-sadech-na-pomoc-strekovacku-20160608.html

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/den-pro-adru-v-sadech-pomuze-detem-ze-strekovacku-20160519.html


Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček se sídlem při Dětském domově a Školní jídelně Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj na adrese Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Tel: 475 531 771

Fax: 475 530 088

Email: ddstrekov.red@volny.cz

strekovacek.michelova@gmail.com

IČO: 44555440

DIČ: CZ44555440

Ředitelka zařízení: Mgr. Hana Melzerová, MBA

Vedoucí zařízení: Mgr. Radka Michelová

Komu je zařízení určeno - cíl, poslání

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§15 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Poskytované služby

  • ZDVOP je v provozu nepřetržitě

  • zabezpečení plného, přímého zaopatření dítěte - poskytování ubytování, stravování, ošacení

  • poskytování výchovné péče

  • zajištění poskytování primární zdravotní péče, zajištění poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením

  • poskytování poradenství dítěti, rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu

  • pomoc dítěti při přípravě na školní vyučování a dle potřeby doprovod dítěte do školního zařízení

  • vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí

  • poskytování odborné péče prostřednictvím externího psychologa, terapeutů a sociálních pracovníků

  • spolupráce s rodinou dítěte a pomoc rodině při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany

Kapacita zařízení

ZDVOP má kapacitu 12 dětí ve věku 3 - 18 let.

Do našeho zařízení se dostávají děti z nefunkčních rodin, děti týrané, zneužívané, zanedbané. Můžeme ale pomoci i v situaci, kdy následkem mimořádné události není schopna rodina po přechodnou dobu vlastními silami zajistit péči o dítě. Poptávka po našich službách je velká a protože jsme ve své podstatě krizovým zařízením, zůstavají u nás děti vždy jen po dobu nezbytně nutnou, což může znamenat dny, ale i týdny či měsíce. Nároky na poskytování takových služeb jsou vysoké, ať už v oblasti personální (zaměstnanci musí splňovat přísné kvalifikační požadavky, jsou povinni se soustavně dále vzdělávat) či materiální a finanční (děti většinou přicházejí jen s oblečením, které mají na sobě, v souvislosti s nevyhovujícími podmínkami v rodině či dědičným zatížením vyžadují speciální lékařskou péči, léky a pomůcky, často hrazené z veřejných prostředků jen částečně; legislativní úprava také nastavuje pro zařízení našeho typu nejpřísnější podmínky pro provoz ve srovnání např. se zařízeními pro ústavní výchovu), což samozřejmě znamená také vysoké náklady. To ale není v souladu s tím, jak jsou nastavena pravidla pro financování zařízení tohoto typu. Medializované Klokánky, které nakonec dostaly výraznou finanční injekci od vlády a nejen od ní, jsou také zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a jsou financovány stejně, jako všechna ostatní zařízení tohoto typu, včetně našeho Střekováčku. My ale zvládáme platit včas mzdy i odvody, zajistit vysokou kvalitu péče i za cenu šetření všude, kde je to možné. Jednou z oblastí, ve kterých jsme nuceni šetřit, je vybavení zařízení. V tuto chvíli se už téměř do "havarijního stavu" dostala kuchyňská linka, která poctivě denodenně slouží od roku 2007. Po devíti letech ostrého provozu už nedrží police, deska je oloupaná a rozklížená, baterie uvolněná, dřez se propadává atd. Ani rozměrově a uspořádáním linka neodpovídá kapacitě zařízení (původně byla určena pro rodinnou skupinu DD, která má maximálně 8 dětí, tedy o třetinu méně, než naše zařízení). Totéž platí pro sporák, který, kromě toho, že trpí čím dál tím častějšími poruchami, je také neuvěřitelně neúsporný. Vzhledem k tomu, že v rámci posilování schopností v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti vždy část měsíčního jídelníčku děti samy plánují i připravují, považujeme za důležité vytvořit jim k tomu bezpečný prostor. Proto bychom rádi získali finanční prostředky na nákup nové kuchyňké linky (nebo aspoň těch částí, které jsou už skutečně neopravitelné) a elektrického sporáku.